o stowarzyszeniu

W ostatnich latach sytuacja na rynku owoców jagodowych w Polsce jest bardzo dynamiczna. Producenci owoców w odpowiedzi na słabą opłacalność produkcji zaczęli poszukiwać nowych, innowacyjnych gatunków sadowniczych do uprawy towarowej. Dużym zainteresowaniem wśród plantatorów na przestrzeni ostatnich lat cieszy się suchodrzew jadalny potocznie zwany jagodą kamczacką. Szacuje się, że powierzchnia uprawy w kraju może sięgać 1000 hektarów.

Obecnie plantatorzy muszą stawić czoła wielu trudnościom takim jak: ochrona roślin przed chorobami, racjonalne nawożenie, organizacja kanałów dystrybucji, a także alternatywne możliwości zagospodarowania owoców i ich promocję. Taka sytuacja rodzi potrzebę wspólnego i zdecydowanego działania całego środowiska producentów, czego następstwem było powołanie w dniu 11 lutego 2017 roku Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej. Na spotkaniu założycielskim podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, ustalono jego status i wyłoniono władze Stowarzyszenia - zarząd i komisję rewizyjną.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej z siedzibą w Zatykach zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000674235.

Obecnie Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej zrzesza 36 plantatorów

STRUKTURA

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017 -2020

• ZARZĄD
Andrzej Krupiński – prezes
Monika Szydlik – członek zarządu
Marcin Bugajski – członek zarządu

• KOMISJA REWIZYJNA
Mariusz Przybyłek – przewodniczący komisji
Emil Walczak – członek komisji
Przemysław Gadomski – członek komisji

KONTAKT

Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

adres korespondencyjny:
Zatyki 7B,
19 – 500 Gołdap

Prezes zarządu Andrzej Krupiński
Nr tel.:
662 080 400

Nr rachunku bankowego:
WBK 66 1090 2604 0000 0001 3447 9808

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
KRS 0000674235 REGON 367113317 NIP 8471618991cele i sposoby ich realizacji

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja i obrona praw plantatorów w nim zrzeszonych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji owoców jagody kamczackiej,
 • podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej producentów jagody kamczackiej,
 • prowadzenie działań promujących, podnoszących świadomość społeczną w zakresie walorów prozdrowotnych konsumpcji jagody kamczackiej,
 • organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców,
 • wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu produktów uprawy,
 • prowadzenie działalności eksportowej,
 • inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu plantacji,
 • współpracę z podmiotami sprowadzającymi na terytorium RP środki ochrony roślin w zakresie rejestracji pestycydów, zmian rejestracyjnych, konsultacji treści etykiet co do zakresu i sposobu ich stosowania,
 • prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów,
 • współudział w ustalaniu programów produkcji,
 • zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą,
 • współpracę z organizacjami naukowymi w zakresie wymiany doświadczeń, stosowania nowych technologii, dokonywania ocen i prognoz na temat rozwoju produkcji owoców jagody kamczackiej,
 • wymianę doświadczeń z organizacjami o takim samym lub podobnym zakresie działania,
 • uczestnictwo i organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów oraz publikowanie materiałów w zakresie celów Stowarzyszenia,
 • popularyzację zagadnień ochrony środowiska naturalnego,
 • inne działania ustalone przez członków i zaakceptowane przez Zarząd.


członkostwo

Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią pogłębiania wiedzy i doskonalenia się w uprawie jagody kamczackiej zasilą grono ludzi przyczyniających się do rozwoju i promocji produkcji w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkostwa, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale III Statutu.

W roku 2017 składka członkowska wynosi 500 zł, jednorazowe wpisowe 300 zł.